RekoNet program downloads page

Home Links Search Programs


Amiga-Programs

programversionrelease date readmedownloadremote
ConvertReko1.01998-08-23 readme ConvertReko D R
RenderLib for ConvertReko30.01999-05-24 readme RenderLib D R
REKO and RKP datatype40.122003-07-13 readme sdiREKO-DT D R
REKO datatype39.21995-01-22 readme REKO-DT D R
MREKO datatype39.3, 1.21996-07-31 readme MREKO-DT D R
DIY-REKO for ImageFX2.01995-04-03 readme DIYreko D R
DIY-REKO Enhanced2.62003-10-11 readme DIYreko D R
DIY-REKO III3.512006-09-29 readme DIYreko D R
DIY-REKO Tutor1.012005-01-31 readme DIYreko D R
DIY-Prep1.062005-07-03 readme DIYprep D R
CardPrep for ImageFX2.42003-09-25 readme CardPrep D R
Klondike AdPro2.51997-08-05 readme Klondike AdPro D R
RekoMan cardset creator1.1371994-11-31 readme RekoMan D R
Reko2AS cardset converter1.132005-07-03 readme Reko2As D R
Reko2IFF cardset converter 2003-05-26 readme Reko2As D R
Cardset loader for Photogenics1.31995-04-15 readme Reko gio D R
Guide Index to Card Games CD1.01997-02-04 readme Guide Index D R
Klondike III HD Fix1.01997-01-29 readme Fix D R
KlondikePrefs1.01997-06-16 readme KlondikePrefs D R

Amiga-Games

programversionrelease date readmedownloadremote
Soliton2.12002-04-28 readme Soliton D R WWW
Solitarexx1.21998-05-12 readme Solitarexx D R
CardGames Deluxe1.11995-04-02 r1 r2 r3 Disk1 Disk2 Disk3 D1 D2 D3 R1 R2 R3
Klondike III AGA3.01994-09-23 r1 r2 r3 r4 Disk1 Disk2 Disk3 Disk4 D1 D2 D3 D4 R1 R2 R3 R4
Klondike III AGA 3.1 Update3.11999-08-01   Amiklon D

Portable Programs

programversionrelease date readmedownloadremote
rekotoppm1.12015-04-14   rekotoppm.c D
qtreko1.0b2003-06-14   qtreko-1.0b.tar.gz D

PC-Programs

programversionrelease date readmedownloadremote
AS-RekoView 2005-10-17   rekoview D
AS-RKPMaker 2002-08-03   rkpmaker  
CardViewer Java 2003-10-09   CardViewer.tar.bz2 D
CardViewer Sharp Zaurus0.12003-05-26   cardviewer_0.1_all.ipk D
Cardset Database1.72008-05-13   CardsetDB  
RekoCardLoader .NET1.02007-12-19 readme RekoCardLoader.rar  

PC-Games

programversionrelease date readmedownloadremote
AS-Memory 2002-01-06   as-memory  
AS-Solitaire 2002-11-10   as-solitaire  
WizSolitaire2.17    WizSolitaire D
WizSolitaire MacOS1.21    WizSolitaire  
WizSolitaire Java1.82004-11-03   WizSolitaire Java  
Cardgames Deluxe6.1.02008-05-23   CardGames  
Solitaire Heroes1.04ß2004-12-01   SolitaireHeroes D
John Bickers Patience1.00.0021996-10-25   jbpatience  
Klondike DOS Version2.031999-07-30   klondos  
Klondike Win Version4.532001-03-25   klondike  
Quattro DOS Version2.031999-07-30   quatdos